Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2017-05-09 powrót

Poziom witamin i składników mineralnych - nowy WAŻNY wyrok

W jakich sytuacjach Państwo Członkowskie nie może zakazać wprowadzenia do obrotu suplementu, w którym zawartość składnika odżywczego przekracza dozwolone w tym Państwie poziomy?

W wyroku z dnia 27 kwietnia br. Trybunał Sprawiedliwości UE wypowiedział się w sprawie interpretacji wybranych przepisów dyrektywy suplementowej (2002/46) odnoszących się do maksymalnych poziomów witamin i składników mineralnych.

Sprawa (C-672/15) dotyczyła postępowania karnego prowadzonego we Francji przeciwko Noria Distribution SARL.

Według Trybunału:

  • Przepisy dyrektywy 2002/46/ oraz postanowienia traktatu FUE dotyczące swobodnego przepływu towarów należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom państwa członkowskiego, takim jak te będące przedmiotem postępowania głównego, które nie przewidują procedury dotyczącej wprowadzenia na rynek tego państwa członkowskiego suplementów żywnościowych, w których zawartość substancji odżywczych przekracza maksymalne dzienne dawki określone przez te przepisy, a które są legalnie produkowane lub sprzedawane w innym państwie członkowskim.
  • Przepisy dyrektywy 2002/46 oraz traktatu FUE dotyczące swobodnego przepływu towarów należy interpretować w ten sposób, iż maksymalne ilości, o których mowa w art. 5 tej dyrektywy, muszą być ustalane indywidualnie i przy uwzględnieniu wszystkich kryteriów określonych w owym art. 5 ust. 1 i 2, w szczególności górnych granic bezpieczeństwa dla danych substancji odżywczych, po dokonaniu po przeprowadzeniu pogłębionej oceny naukowej ryzyka dla zdrowia publicznego, opartej na nie na względach ogólnych lub hipotetycznych, lecz na właściwych danych naukowych. Do sądu odsyłającego należy dokonanie oceny, czy metoda ustalania tych ilości analizowanych w postępowaniu głównym odpowiada tym wymogom.
  • Przepisy dyrektywy 2002/46 oraz postanowienia traktatu FUE dotyczące swobodnego przepływu towarów należy interpretować w ten sposób, iż stoją one na przeszkodzie temuaby przewidziana w art. 5 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy naukowa ocena ryzyka, która powinna poprzedzać ustalenie górnych granic bezpieczeństwa podlegających uwzględnieniu w szczególności w celu ustalenia maksymalnych ilości, o których mowa w tym art. 5, była dokonywana wyłącznie na podstawie krajowych opinii naukowych, podczas gdy w momencie przyjęcia analizowanego środka dostępne są również najnowsze międzynarodowe opinie naukowe przewidujące możliwość ustalenia wyższych progów.

Znaczenie dla Firm branży spożywczej

Wyrok może zakończyć trwającą od lat we Francji praktykę odrzucania wniosków o wprowadzenie do obrotu suplementów, których poziomy witamin i składników mineralnych przekraczały ustalone maksymalne poziomy, bez uwzględniania faktu, że suplementy te były legalnie wprowadzone na rynek innych państw członkowskich.

Trybunał zaznaczył również, że wyznaczanie górnego poziomu witamin i składników mineralnych powinno się odbywać przypadek po przypadku i z uwzględnieniem najnowszych międzynarodowych opinii naukowych przewidujących możliwość ustalenia wyższych progów.

Wyrok ma znaczenie również dla pozostałych Państw Członkowskich, które stosowały do tej pory podobną praktykę, w tym dla Polski.