Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2019-10-11 powrót

Czy oświadczenie uzasadniające nieswoistą korzyść może być z tyłu opakowania? TSUE

W NEWSLETTERZE IGIFC z 18 grudnia 2018 r. poinformowaliśmy o tym, że do Trybunału Sprawiedliwości UE wpłynęły zapytania dotyczące prawidłowej wykładni regulacji prawnych odnoszących się do zasad stosowania oświadczeń nieswoistych. [SZCZEGÓŁY]

Zgodnie z art. 10.3 rozporządzenia 1924/2006: „Odniesienie do ogólnych, nieswoistych korzyści, jakie przynosi dany składnik odżywczy lub dana żywność dla ogólnego dobrego stanu zdrowia i dla związanego ze zdrowiem dobrego samopoczucia może być zamieszczone jedynie w przypadku, gdy towarzyszy mu oświadczenie zdrowotne znajdujące się w wykazach zawartych w art. 13 lub 14.”

Jedno z zapytań dotyczyło prawidłowej interpretacji słowa „towarzyszy”, a konkretnie tego czy spełniony jest wymóg z ww. art. 10.3 jeśli oświadczenie nieswoiste będzie zamieszczone z przodu opakowania a towarzyszące specyficzne oświadczenie zdrowotne będzie z tyłu opakowania.

Inne pytanie dotyczyło tego, czy samo ogólne oświadczenie zdrowotne, poza tym, że towarzyszy mu szczególne oświadczenie zdrowotne, musi znajdować oparcie w dowodach naukowych, mimo że tego rodzaju ogólne oświadczenia zdrowotne z art. 10 ust. 3 są wyłączone z przewidzianej w rzeczonym rozporządzeniu procedury uzyskania zezwolenia.

Dodatkowo Komisja Europejska zasugerowała, że w ramach odpowiedzi TSUE mógłby odnieść się do kwestii czy ogólne oświadczenia zdrowotne odnoszące się do łącznego skutku kilku składników będą wymagały przewidzianego rozporządzeniem 1924/2006 zezwolenia.

Zanim rozwiniemy ten temat warto wyjaśnić stosowaną terminologię:

 • Następujące określenia: oświadczenie ogólne, oświadczenie nieswoiste, oświadczenie niespecyficzne, nieswoista korzyść (ang. non-specific benefit, general health claim) – odnoszą się do tego samego rodzaju treści, czyli są to oświadczenia zdrowotne, które w bardzo ogólny sposób przekazują lub sugerują, że jest związek pomiędzy spożyciem składnika / produktu a wpływem na zdrowie np. „zdrowe serce” „na zdrowie” „żywność funkcjonalna”, „superfood”. Aby ułatwić analizę zagadnienia będziemy stosować określenie „ogólne oświadczenia zdrowotne” (ang. general health claim)
 • Następujące określenia: specyficzne oświadczenia zdrowotne, szczególne oświadczenia zdrowotne (ang. specific health claim, special health claim) - obejmują oświadczenia zdrowotne funkcjonalne (art. 13) oświadczenia zdrowotne o zmniejszaniu ryzyka choroby (art. 14.1.a) oraz oświadczenia zdrowotne dotyczące rozwoju i zdrowia dzieci (art. 14.1b), które uzyskały zezwolenie na stosowanie i są rejestrze. Aby ułatwić analizę zagadnienia będziemy stosować określenie „szczególne oświadczenia zdrowotne” (ang. specific health claim).

 

Kilka tygodni temu, we wrześniu, opinię w sprawie wydał Rzecznik Generalny TSUE.

Stwierdził on, że:

 • konieczne jest ustalenie kryteriów rozróżnienia między ogólnymi i szczególnymi oświadczeniami zdrowotnymi;
 • słowo „towarzyszyć” jest szersze i bardziej pojemne niż słowa „obok” lub „po”,
 • w obecnym stanie prawnym można uznać, że oświadczenie zamieszczone na tylnej stronie opakowania „towarzyszy” oświadczeniu znajdującemu się na jego przedniej stronie,
 • można oczekiwać, że konsument zapoznający się z treścią ogólnego oświadczenia zdrowotnego zamieszczonego na przedniej stronie opakowania produktu spożywczego zapozna się również z dodatkowymi informacjami podanymi na tylnej stronie opakowania.
 • rozstrzygnięcie kwestii tego, czy ogólne oświadczenie zdrowotne jest rzeczywiście potwierdzone szczególnym oświadczeniem zdrowotnym w sposób dostatecznie jasny dla konsumenta, należy do sądu krajowego, który dokonuje oceny w tym zakresie w świetle okoliczności faktycznych danej sprawy.

Wnioski zaproponowane przez Rzecznika są następujące:

 • Artykuł 10 ust. 3 rozporządzenia nr 1924/2006 należy interpretować w ten sposób, że przy ocenie, czy ogólnym oświadczeniom zdrowotnym towarzyszą szczególne oświadczenia zdrowotne, należy ocenić po pierwsze, czy szczególne oświadczenia zdrowotne zostały dopuszczone, po drugie, czy szczególne oświadczenia zdrowotne potwierdzają ogólne oświadczenia zdrowotne i po trzecie, czy związek między ogólnymi oświadczeniami zdrowotnymi i szczególnymi oświadczeniami zdrowotnymi jest dostrzegalny dla przeciętnego konsumenta, który jest odpowiednio poinformowany oraz spostrzegawczy i ostrożny.

 

 • Jako punkt wyjścia należy przyjąć, że umieszczenie ogólnych oświadczeń zdrowotnych na przedniej stronie opakowania oraz umieszczenie szczególnych oświadczeń zdrowotnych na tylnej stronie opakowania będzie dostateczne, by uznać istnienie związku między tymi oświadczeniami, a w konsekwencji przyjąć, iż ogólnym oświadczeniom zdrowotnym „towarzyszą” szczególne oświadczenia zdrowotne w rozumieniu art. 10 ust. 3. Sąd krajowy musi jednak ocenić, czy umieszczenie na opakowaniu innych informacji może prowadzić do tego, że związek ten nie będzie wystarczająco jasny dla przeciętnego konsumenta, który jest odpowiednio poinformowany oraz spostrzegawczy i ostrożny.

CO TO OZNACZA W PRAKTYCE? JAKIE KONSEKWENCJE DLA FIRM?

Po pierwsze analizowane stanowisko to opinia, którą TSUE, może, ale nie musi uwzględnić w wyroku, opinia nie jest wiążąca.

Po drugie podniesionych zostało kilka ważnych kwestii.

 • Rzecznik Generalny przyjął szeroką wykładnię słowa „towarzyszyć” odrzucając nawet koncepcję * i innych łączników i pomijając Zlecenia Komisji w tej sprawie, ale jest to wykładnia przepisów i jak stwierdził Rzecznik, jeśli w przepisach jest błąd (np. zamiast „towarzyszyć” powinno być „obok” lub „po”) to trzeba ten błąd naprawić poprzez zmianę przepisów.
 • Rzecznik bardzo wyraźnie podkreślił w swojej opinii, że oświadczenie zdrowotne szczególne to takie, które uzyskało zezwolenie. Takie podejście, chociaż jasno wynika z przepisów, może zamknąć drogę do uzasadniania oświadczeń zdrowotnych ogólnych treściami z listy pending….
 • Po ostatnie Rzecznik podkreślił, że kompetencją sądu krajowego jest rozstrzyganie o tym jak zamieszczenie innych treści wpływa na spełnienie wymogu z art. 10.3. np. nazwa marketingowa, grafiki.

O wyroku TSUE powiadomimy zaraz po jego publikacji.