Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Regulamin

 1. REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIACH OTWARTYCH (nie dotyczy LSPŻ i JSPŻ)

  1. Podstawą do przyjęcia Uczestnika na szkolenie jest okazanie oryginału lub kopii potwierdzenia wpłaty za udział w szkoleniu. Wszelkie inne możliwości odnośnie formy i terminu płatności za udział w szkoleniu powinny być pisemnie uzgodnione z organizatorem szkolenia.
  2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową, strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego ze względu na siedzibę IGI Food Consulting.  
  3. Niniejszy regulamin określa warunki umowy dotyczącej udziału w szkoleniu, jaka zostaje zawarta pomiędzy IGI Food Consulting (Zleceniobiorcą), a Firmą Uczestnika (Zleceniodawcą) na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.  
  4. W przypadku niemożności przeprowadzenia szkolenia, za którą IGI Food Consulting nie ponosi winy, IGI Food Consulting powiadomi o tym zamawiającego najszybciej, jak to będzie możliwe. W takim przypadku IGI Food Consulting przeprowadzi szkolenie w innym uzgodnionym przez strony terminie.
  5. W przypadku niemożności przeprowadzenia szkolenia w przewidzianym przez IGI Food Consulting miejscu, za którą IGI Food Consulting nie ponosi winy, IGI Food Consulting powiadomi zamawiającego o zmianie miejsca szkolenia najszybciej, jak to będzie możliwe.
  6. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych materiałów wyłącznie do użytku wewnętrznego Zleceniodawcy. Zleceniobiorca zachowuje prawa autorskie do wszystkich przekazanych Zleceniodawcy narzędzi i materiałów szkoleniowych, oraz udostępnia je Zleceniodawcy na zasadach użyczyczenia.   
  7. IGI Food Consulting zastrzega sobie możliwość odmówienia Zgłaszającemu udziału w szkoleniu.
  8. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
  9. Uczestnikowi przysługuje prawo bezkosztowego odstąpienia od niniejszej umowy najpóźniej w terminie 30 dni przed dniem szkolenia.
  10. Odstąpienie jest skuteczne, jeżeli zostanie dokonane w formie pisemnej z podpisem osoby lub osób upoważnionych do działania w imieniu zgłaszającego i zostanie potwierdzone przez Głównego Księgowego IGI Food Consulting.
  11. Odstąpienie od umowy uważa się za skuteczne, jeżeli pisemne zawiadomienie, o którym mowa w pkt 10 niniejszego regulaminu, zostanie w terminach określonych w pkt 9, 12 i 13 doręczone do biura IGI Food Consulting. 
  12. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie od 30 do 15 dni przed dniem szkolenia Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 50% opłaty za udział w szkoleniu.
  13. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie późniejszym niż określony w pkt 12 lub niewykorzystania zamówionego świadczenia, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100% opłaty za udział w szkoleniu.
  14. Administratorem danych osobowych powierzonych Spółce jest IGI Food Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Śniadeckich 17. Dane osobowe podawane są dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją Szkolenia. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestnika innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Spółką. 

REGULAMIN II Jesiennej Szkoły WPROWADZENIE Do Prawa ŻYWNOŚCIOWEGO 

 1. II Jesienna Szkoła WPROWADZENIE Do Prawa Żywnościowego („Szkolenie”) odbywa się w dniach 25-26 września 2018 roku.
 2. Organizatorem Szkolenia jest IGI Food Consulting Sp. z o.o. Warszawa, 00-654 Śniadeckich 17 („Spółka”).
 3. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest wypełnienie zgłoszenia dostępnego na stronie www.igifc.pl oraz uiszczenie opłaty za udział w Szkoleniu w wysokości i terminach podanych przez Spółkę. 
 4. Uczestnikowi Szkolenia („Uczestnik”) przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu, najpóźniej w terminie do dnia 1 sierpnia 2018 roku.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie od dnia 2 sierpnia do 24 sierpnia 2018 r., Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty 50% opłaty należnej za uczestnictwo w Szkoleniu.
 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie późniejszym niż 25 sierpnia 2018 roku lub niewykorzystania zamówionego świadczenia pomimo przesłania Spółce wypełnionego zgłoszenia uczestnictwa, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty 100% opłaty należnej za uczestnictwo w Szkoleniu.
 7. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu następuje z momentem, w którym pisemne zawiadomienie o rezygnacji, zaopatrzone w podpis osoby lub osób upoważnionych do działania w imieniu zgłaszającego, doręczone zostanie do Spółki.
 8. W przypadku niemożności przeprowadzenia Szkolenia, za którą Spółka nie ponosi winy, Spółka powiadomi o tym Uczestnika najszybciej, jak to będzie możliwe. W takim przypadku Spółka przeprowadzi Szkolenie w innym uzgodnionym przez strony terminie lub dokona zwrotu uiszczonych wcześniej kosztów Szkolenia. 
 9. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany prelegentów, programu, miejsca lub terminu Szkolenia z przyczyn niezależnych od Spółki. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania, jednak w razie zmiany terminu Szkolenia Uczestnik ma prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu. 
 10. Spółka zastrzega sobie prawo odwołania Szkolenia bez podania przyczyn oraz odmowy uczestnictwa w Szkoleniu bez podawania przyczyn. 
 11. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych materiałów szkoleniowych wyłącznie do użytku wewnętrznego Uczestnika. Spółka zachowuje prawa autorskie do wszystkich przekazanych Uczestnikowi narzędzi i materiałów szkoleniowych. 
 12. Wszelkie reklamacje Uczestnika wobec Spółki powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres siedziby Spółki. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestnika nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia Szkolenia. Po upływie wyżej określonych terminów Spółka nie ma obowiązku rozpatrzenia reklamacji.
 13. Administratorem danych osobowych powierzonych Spółce jest IGI Food Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Śniadeckich 17. Dane osobowe podawane są dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją Szkolenia. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestnika innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Spółką. 
 14. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.
 15. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone przez niego w miejscu prowadzenia Szkolenia. 
 16. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Szkolenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 
 17. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.