powrót do listy szkoleń

SZKOLENIE: Jak nazwać produkt? Wymogi prawne dla nazw żywności w oparciu o ciekawe przykłady.

Nazwa żywności jest kluczowym elementem określającym jego tożsamość. Jednocześnie podlega ocenie zgodności podczas urzędowej kontroli oznakowania i jest często kwestionowana.

Doświadczenie pokazuje, że przedsiębiorcy nie zawsze mają świadomość, co tak naprawdę stanowi nazwę ich produktu uregulowaną w przepisach prawa żywnościowego. Często też mają kłopoty z tworzeniem poprawnych nazw, szczególnie w przypadku zupełnie nowych produktów w portfolio, które trudno opisać jednym słowem (np. skierowanych do wegetarian i wegan). Kierując się – nie zawsze słusznymi – podpowiedziami powielają wykaz składników w nazwach opisowych, tworząc niepotrzebnie długie i skomplikowane nazwy. Czasem mają wątpliwości gdzie podać nazwę lub czy może być odebrana jako sugestia konkretnego pochodzenia produktu.

Zachęcamy do uporządkowania wiedzy na temat nazw żywności: krótko i zwięźle na temat zasadniczych wymogów, przegląd aktualnych problemów i cała masa przykładów!

Zapraszamy!

Koszt: 530 PLN netto + 23% VAT za udział 1 osoby

Rabat 20% – przy zgłoszeniu i wpłacie do 17 września

Koszt obejmuje: Udział w warsztatach, prezentacje w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa
Wystawiamy także zaświadczenia dla adwokatów i radców prawnych.

Czas i miejsce: 19 października 2021 online – platforma ClickMeeting

Zgłoszenia należy dokonać wypełniając FORMULARZ
W przypadku przyznania miejsca na szkolenie opłatę za udział należy wpłacić na podstawie faktury.
Przesłanie zgłoszenia oznacza zapoznanie się z regulaminem i akceptację jego warunków. Jednocześnie jest upoważnieniem dla firmy IGI Food Consulting do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Koordynator Szkolenia
kontakt mailowy z IGIFC
igifc@igifc.pl

 

10:00-10:30 Zasadnicze wymogi dotyczące nazwy środka spożywczego
Co jest nazwą środka spożywczego
Nazwa „legalna” vs. nazwa handlowa
Rodzaje nazw i ich charakterystyka
Jakie informacje muszą towarzyszyć nazwie, a jakie muszą być w tym samym polu widzenia?
10.30-11.30 Rodzaje nazw – omówienie na przykładach
Które kategorie żywności mają nazwy określone w przepisach?
Jak ocenić „zwyczajowość” nazwy (kwestia przeciętnego konsumenta, Polskich Norm)?
Jak tworzyć nazwy opisowe?
Nazwy dla zamienników produktów mlecznych i mięsnych – podejście KE, wytyczne
Kolejność składników wymienianych w nazwie
Składnik wyróżniony w nazwie – o czym muszę pamiętać?
Nazwa żywności a nazwa składnika w wykazie – jaka jest zależność?
11.30-11.40 Przerwa
11.40-12.40 Wybrane kwestie problemowe związane z nazwami
Nazwa vs. grafika na froncie
Określenia „pyszny”, „wegański”, „funkcjonalny”, „niskotłuszczowy” jako element nazwy
Jakie informacje NIE POWINNY towarzyszyć nazwie?
Nazwy produktów w e-sklepach
Nazwy nawiązujące do pochodzenia – kiedy trzeba podać dodatkowe treści i gdzie je zamieścić?
Miejsce nazwy na etykiecie i jej powtarzanie – czy jest dozwolone?
Nazwa środka spożywczego w orzecznictwie sądów krajowych i TSUE
12.40-12.50 Pytania i zakończenie webinaru
Joanna Olszak,
Doradca ds. Prawa Żywnościowego,

Regulamin Uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Organizatorem Szkolenia jest IGI Food Consulting Sp. z o.o. Warszawa 02-566, ul. Puławska 2 („Spółka”).
 2. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest wypełnienie formularza i przesłanie zgłoszenia dostępnego na stronie www.igifc.pl oraz uiszczenie opłaty za udział w Szkoleniu w wysokości i terminach podanych przez Spółkę. Wszelkie inne możliwości odnośnie formy i terminu płatności za udział w Szkoleniu powinny być pisemnie uzgodnione z organizatorem Szkolenia.
 3. Uczestnikowi Szkolenia („Uczestnik”) przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu najpóźniej w terminie 30 dni przed dniem Szkolenia.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie od 30 do 15 dni przed dniem szkolenia Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 50% opłaty za udział w szkoleniu.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie późniejszym niż określony w pkt. 4 lub niewykorzystania zamówionego świadczenia, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100% opłaty za udział w szkoleniu.
 6. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu następuje z momentem, w którym pisemne zawiadomienie o rezygnacji, zaopatrzone w podpis osoby lub osób upoważnionych do działania w imieniu zgłaszającego, doręczone zostanie do Spółki i zostanie przez Spółkę potwierdzone.
 7. W przypadku niemożności przeprowadzenia Szkolenia, za którą Spółka nie ponosi winy, Spółka powiadomi o tym Uczestnika najszybciej, jak to będzie możliwe. W takim przypadku Spółka przeprowadzi Szkolenie w innym uzgodnionym przez strony terminie lub dokona zwrotu uiszczonych wcześniej kosztów Szkolenia.
 8. Spółka zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia na Szkolenie bez podania przyczyny.
 9. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany prelegentów, programu, miejsca lub terminu Szkolenia z przyczyn niezależnych od Spółki. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania, jednak w razie zmiany terminu Szkolenia Uczestnik ma prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo odwołania Szkolenia bez podania przyczyn.
 11. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych materiałów szkoleniowych wyłącznie do użytku wewnętrznego Uczestnika. Spółka zachowuje prawa autorskie do wszystkich przekazanych Uczestnikowi narzędzi i materiałów szkoleniowych.
 12. Uczestnik nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego szkolenia bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Spółki. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Spółki, Spółka może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.
 13. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą informatyczną Uczestnika.
 14. Wszelkie reklamacje Uczestnika wobec Spółki powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres siedziby Spółki. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestnika nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia Szkolenia. Po upływie wyżej określonych terminów Spółka nie ma obowiązku rozpatrzenia reklamacji.
 15. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) administratorem danych osobowych powierzonych Spółce jest IGI Food Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2. Dane osobowe podawane są dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją Szkolenia. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestnika innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Spółką.
 16. Prezentowane podczas Szkolenia informacje nie stanowią wiążących opinii prawnych, nie powinny być też traktowane jako oficjalne stanowiska w danej sprawie.
 17. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Szkolenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 18. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.