powrót do listy szkoleń

SZKOLENIE: Oświadczenia zdrowotne i żywieniowe – prawo i praktyka

Jednym sposobem na poinformowanie konsumentów o tym, że produkt lub jego składnik korzystnie wpływają na zdrowie są oświadczenia zdrowotne. Chociaż regulacje w tym zakresie stosowane są od lat, wciąż jest wiele wątpliwości interpretacyjnych. Liczne wyroki sądów krajowych i TSUE będące konsekwencją kontroli etykiet, stron internetowych i reklam dowodzą, że cały czas są kwestie wymagające wyjaśnienia i wskazania jak stosować przepisy w praktyce.

Nie bez znaczenia dla prawidłowego stosowania oświadczeń są również trwające na poziomie unijnym prace legislacyjne. Koniecznie trzeba śledzić kierunek zmian przepisów.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się:

 1. zapewnianiem jakości
 2. badaniami i rozwojem
 3. marketingiem
 4. zapewnianiem zgodności z przepisami
 5. rozwojem produktu

Czego Uczestnik dowie się na szkoleniu?
Przede wszystkim nabędzie praktyczne umiejętności klasyfikacji treści. Poza tym będzie wiedział:

 • co z BOTANICALS,
 • Jak korzystać z PENDING,
 • Jak korzystać z NOWEGO register of questions EFSA
 • Jak zebrać uzasadnienie naukowe dla oświadczeń dla BOTANICALS z listy PENDING?
 • Czy można stosować oświadczenie z PENDING z negatywną opinią EFSA?
 • Czy inspektor może kwestionować zmienioną treść oświadczenia z listy PENDING?
 • Jakie oświadczenia można stosować na żywności dla dzieci?
 • Jak prawidłowo podać informację o ilości środka spożywczego niezbędnej do uzyskania efektu.
 • Co kontroluje inspekcja i jakie nakłada kary
 • Jak stosować nazwy marketingowe o charakterze oświadczeń?

Koszt: 600 PLN netto + 23% VAT za udział 1 osoby

Rabat 20% – przy zgłoszeniu i wpłacie do 15 listopada

Koszt obejmuje: Udział w warsztatach, możliwość zadawania pytań, prezentacje w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa
Wystawiamy także zaświadczenia dla adwokatów i radców prawnych.

Czas i miejsce: 8 grudnia 2021 online – platforma ClickMeeting

Zgłoszenia należy dokonać wypełniając FORMULARZ
W przypadku przyznania miejsca na szkolenie opłatę za udział należy wpłacić na podstawie faktury.
Przesłanie zgłoszenia oznacza zapoznanie się z regulaminem i akceptację jego warunków. Jednocześnie jest upoważnieniem dla firmy IGI Food Consulting do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Koordynator Szkolenia
kontakt mailowy z IGIFC
igifc@igifc.pl

 

10:00-11:30 Część I
1. Jak sprawdzić czy treść to oświadczenie funkcjonalne czy nieswoista korzyść?
2. Jak korzystać z register of questions EFSA i rejestru oświadczeń Komisji Europejskiej?
3. Jak korzystać z listy PENDING – gdzie szukać informacji?
4. Jak zebrać uzasadnienie naukowe dla oświadczeń dla BOTANICALS z listy PENDING?
5. Czy negatywna opinia EFSA dla oświadczenia na PENDING wyklucza jego stosowanie?
6. Czy inspektor może kwestionować zmienioną treść oświadczenia z listy PENDING?
7. Czy oświadczenia funkcjonalne (art. 13) można stosować na produktach przeznaczonych wyłącznie dla dzieci?
8. Jak prawidłowo podać informację o ilości środka spożywczego niezbędnej do uzyskania efektu.
11.30-11.45 Przerwa
11.45-12.45 Część II
1. Pięć POZYTYWNYCH przykładów z rynku.
2. Analiza innych przykładów z rynku – naruszenie przepisów i jak należy je poprawić.
3. Biodostępność i przyswajalność - kiedy oświadczenie, a kiedy nie.
4. Kontrola oświadczeń – przedmiot kontroli, potencjalne kary.
5. Nazwa marketingowa jako oświadczenie -warunki stosowania.
6. Praktyki w innych Państwach Członkowskich.
12.45-13.00 Q&A
Izabela Tańska
Doradca ds. Prawa Żywnościowego, CEO IGIFC

Regulamin Uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Organizatorem Szkolenia jest IGI Food Consulting Sp. z o.o. Warszawa 00-566, ul. Puławska 2 („Spółka”).
 2. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest wypełnienie formularza i przesłanie zgłoszenia dostępnego na stronie www.igifc.pl oraz uiszczenie opłaty za udział w Szkoleniu w wysokości i terminach podanych przez Spółkę. Wszelkie inne możliwości odnośnie formy i terminu płatności za udział w Szkoleniu powinny być pisemnie uzgodnione z organizatorem Szkolenia.
 3. Uczestnikowi Szkolenia („Uczestnik”) przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu najpóźniej w terminie 30 dni przed dniem Szkolenia.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie od 30 do 15 dni przed dniem szkolenia Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 50% opłaty za udział w szkoleniu.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie późniejszym niż określony w pkt. 4 lub niewykorzystania zamówionego świadczenia, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100% opłaty za udział w szkoleniu.
 6. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu następuje z momentem, w którym pisemne zawiadomienie o rezygnacji, zaopatrzone w podpis osoby lub osób upoważnionych do działania w imieniu zgłaszającego, doręczone zostanie do Spółki i zostanie przez Spółkę potwierdzone.
 7. W przypadku niemożności przeprowadzenia Szkolenia, za którą Spółka nie ponosi winy, Spółka powiadomi o tym Uczestnika najszybciej, jak to będzie możliwe. W takim przypadku Spółka przeprowadzi Szkolenie w innym uzgodnionym przez strony terminie lub dokona zwrotu uiszczonych wcześniej kosztów Szkolenia.
 8. Spółka zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia na Szkolenie bez podania przyczyny.
 9. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany prelegentów, programu, miejsca lub terminu Szkolenia z przyczyn niezależnych od Spółki. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania, jednak w razie zmiany terminu Szkolenia Uczestnik ma prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo odwołania Szkolenia bez podania przyczyn.
 11. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych materiałów szkoleniowych wyłącznie do użytku wewnętrznego Uczestnika. Spółka zachowuje prawa autorskie do wszystkich przekazanych Uczestnikowi narzędzi i materiałów szkoleniowych.
 12. Uczestnik nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego szkolenia bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Spółki. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Spółki, Spółka może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.
 13. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą informatyczną Uczestnika.
 14. Wszelkie reklamacje Uczestnika wobec Spółki powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres siedziby Spółki. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestnika nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia Szkolenia. Po upływie wyżej określonych terminów Spółka nie ma obowiązku rozpatrzenia reklamacji.
 15. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) administratorem danych osobowych powierzonych Spółce jest IGI Food Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławskiej 2. Dane osobowe podawane są dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją Szkolenia. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestnika innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Spółką.
 16. Prezentowane podczas Szkolenia informacje nie stanowią wiążących opinii prawnych, nie powinny być też traktowane jako oficjalne stanowiska w danej sprawie.
 17. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Szkolenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 18. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.