powrót do listy szkoleń

SZKOLENIE: Zezwolenie na nową żywność i oświadczenie zdrowotne
- jaka jest procedura, ile to trwa, ile kosztuje, jakie dokumenty i badania są potrzebne

Zarówno uzyskanie zezwolenia na nową żywność jak i autoryzacja oświadczenia mogą zbudować przewagę rynkową na terenie całej UE. Często brak wiedzy powstrzymuje jednak przed podjęciem wyzwania jakim są procedury unijne. W Polsce trwają badania nad obiecującymi składnikami, które świetnie wpisują się w trend żywności prozdrowotnej. Już na etapie badań dobrze wiedzieć jakie pojawią się wyzwania w procesie ich komercjalizacji.

Znajomość procedur, ram czasowych, niezbędnych badań, zakresu wniosków oraz kosztów pozwala podjąć dobre decyzje biznesowe. Szkolenie to wyjątkowa okazja, żeby w 3 godziny zdobyć wiedzę potrzebną do rozeznania się w temacie wzbogaconą o przykłady. Prelegenci podzielą się doświadczeniem z pracy nad wnioskami – BEZCENNE!

Zapraszamy!

Koszt: 600 PLN netto + 23% VAT za udział 1 osoby

Rabat 20% – przy zgłoszeniu i wpłacie do 10 listopada

Koszt obejmuje: Udział w warsztatach, prezentacje w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa
Wystawiamy także zaświadczenia dla adwokatów i radców prawnych.

Czas i miejsce: 14 grudnia 2021 online – platforma ClickMeeting

Zgłoszenia należy dokonać wypełniając FORMULARZ
W przypadku przyznania miejsca na szkolenie opłatę za udział należy wpłacić na podstawie faktury.
Przesłanie zgłoszenia oznacza zapoznanie się z regulaminem i akceptację jego warunków. Jednocześnie jest upoważnieniem dla firmy IGI Food Consulting do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Koordynator Szkolenia
kontakt mailowy z IGIFC
igifc@igifc.pl

 

10:00-10:30 Kluczowe zagadnienia autoryzacji
podstawy prawne procedur unijnych
instytucje
zezwolenia na wyłączność – zastrzeżenie danych
kto może być wnioskodawcą
komitologia – co to jest i dlaczego ma duże znaczenie dla sukcesu
czy można składać wniosek na nową żywność i na oświadczenie jednocześnie? Kiedy ma to sens?
10.30-11.30 Zezwolenie na oświadczenie zdrowotne
wytyczne do opracowania wniosku, linki, przewodniki
spis treści – obowiązkowe elementy wniosku
rodzaje badań i ich znaczenie, załączniki
sformułowanie oświadczenia i charakterystyka składnika, endpoints
przebieg procedury, głosowanie nad projektem
znaczenie opinii EFSA
koszty i ramy czasowe
studium przypadku: oświadczenie autoryzowane i oświadczenie odrzucone – powody
11.30-11.40 Przerwa
11.40-12.25 Zezwolenie na nową żywność – przebieg procedury
postępowanie od złożenia wniosku – etapy procedury
ramy czasowe
alternatywne rozwiązania dla procedury zezwolenia
linki, przewodniki
gdzie szukać informacji o wydanych decyzjach
znaczenie katalogu Novel Food
zmiany w warunkach stosowania dozwolonej NF
12.25-12.55 Dowody i badania będące podstawą wniosku o zezwolenie NF
co należy udowodnić we wniosku
spis treści – obowiązkowe elementy wniosku
jakie badania przedstawić
zakres badań toksykologicznych
jak określić grupę docelową i warunki spożycia, co wziąć pod uwagę?
zasady przedstawienia danych we wniosku
12.55-13.05 Pytania i zakończenie webinaru
Izabela Tańska,
Doradca ds. Prawa Żywnościowego, Prezes Zarządu IGIFC

Regulamin Uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Organizatorem Szkolenia jest IGI Food Consulting Sp. z o.o. Warszawa 02-566, ul. Puławska 2 („Spółka”).
 2. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest wypełnienie formularza i przesłanie zgłoszenia dostępnego na stronie www.igifc.pl oraz uiszczenie opłaty za udział w Szkoleniu w wysokości i terminach podanych przez Spółkę. Wszelkie inne możliwości odnośnie formy i terminu płatności za udział w Szkoleniu powinny być pisemnie uzgodnione z organizatorem Szkolenia.
 3. Uczestnikowi Szkolenia („Uczestnik”) przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu najpóźniej w terminie 30 dni przed dniem Szkolenia.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie od 30 do 15 dni przed dniem szkolenia Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 50% opłaty za udział w szkoleniu.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie późniejszym niż określony w pkt. 4 lub niewykorzystania zamówionego świadczenia, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100% opłaty za udział w szkoleniu.
 6. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu następuje z momentem, w którym pisemne zawiadomienie o rezygnacji, zaopatrzone w podpis osoby lub osób upoważnionych do działania w imieniu zgłaszającego, doręczone zostanie do Spółki i zostanie przez Spółkę potwierdzone.
 7. W przypadku niemożności przeprowadzenia Szkolenia, za którą Spółka nie ponosi winy, Spółka powiadomi o tym Uczestnika najszybciej, jak to będzie możliwe. W takim przypadku Spółka przeprowadzi Szkolenie w innym uzgodnionym przez strony terminie lub dokona zwrotu uiszczonych wcześniej kosztów Szkolenia.
 8. Spółka zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia na Szkolenie bez podania przyczyny.
 9. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany prelegentów, programu, miejsca lub terminu Szkolenia z przyczyn niezależnych od Spółki. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania, jednak w razie zmiany terminu Szkolenia Uczestnik ma prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo odwołania Szkolenia bez podania przyczyn.
 11. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych materiałów szkoleniowych wyłącznie do użytku wewnętrznego Uczestnika. Spółka zachowuje prawa autorskie do wszystkich przekazanych Uczestnikowi narzędzi i materiałów szkoleniowych.
 12. Uczestnik nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego szkolenia bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Spółki. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Spółki, Spółka może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.
 13. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą informatyczną Uczestnika.
 14. Wszelkie reklamacje Uczestnika wobec Spółki powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres siedziby Spółki. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestnika nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia Szkolenia. Po upływie wyżej określonych terminów Spółka nie ma obowiązku rozpatrzenia reklamacji.
 15. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) administratorem danych osobowych powierzonych Spółce jest IGI Food Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2. Dane osobowe podawane są dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją Szkolenia. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestnika innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Spółką.
 16. Prezentowane podczas Szkolenia informacje nie stanowią wiążących opinii prawnych, nie powinny być też traktowane jako oficjalne stanowiska w danej sprawie.
 17. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Szkolenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 18. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.