powrót do listy szkoleń

SZKOLENIE: Naturalne wody mineralne, wody źródlane – prawo i praktyka
Procedura uznania, znakowanie i reklama, wprowadzanie do obrotu, nowe wymagania

W wyjątkowym programie 3 h warsztatów ujęliśmy najważniejsze kwestie prawne dotyczące wprowadzania NWM i wód źródlanych do obrotu, wskażemy także jakie zmiany w przepisach czekają branżę w najbliższym czasie.

 

Jeśli chcesz usłyszeć od ekspertów i praktyków o tym:

 • Jak przebiega procedura uznania wód i jakie dokumenty są potrzebne?
 • Gdzie sprawdzić wymagania prawne dla NWM?
 • Jakie są reguły publikacji unijnego wykazy NWM i dlaczego są rozbieżności z polską listą?
 • Jakie informacje muszą znaleźć się obowiązkowo na etykiecie?
 • Jak można komunikować korzyści dla zdrowia i inne cechy wód takie jak naturalność?
 • Jaki wpływ na oznakowanie NWM i wód źródlanych mają w praktyce przepisy prawa własności przemysłowej?

 

Zapraszamy!

 

PATRONAT:
Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy”

Koszt: 660 PLN netto + 23% VAT za udział 1 osoby

Rabat 20% – przy zgłoszeniu i wpłacie do 22 grudnia 2021 r.

Dodatkowy rabat 5% dla członków KIGPR (w dodatkowych informacjach należy podać nr członkowski)

Koszt obejmuje: Udział w warsztatach, możliwość zadawania pytań, prezentacje w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa
Wystawiamy także zaświadczenia dla adwokatów i radców prawnych.

Czas i miejsce: 26 stycznia 2022 online – platforma ClickMeeting

Zgłoszenia należy dokonać wypełniając FORMULARZ
W przypadku przyznania miejsca na szkolenie opłatę za udział należy wpłacić na podstawie faktury.
Przesłanie zgłoszenia oznacza zapoznanie się z regulaminem i akceptację jego warunków. Jednocześnie jest upoważnieniem dla firmy IGI Food Consulting do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Koordynator Szkolenia
kontakt mailowy z IGIFC
igifc@igifc.pl

 

10:00-10:30 Ogólne wymagania prawne dla NWM i wód źródlanych – Izabela Tańska, IGIFC
NWM jako środek spożywczy (odpowiedzialność, wprowadzanie do obrotu)
Przepisy krajowe i unijne
Unijny i krajowy wykaz NWM
Nadchodzące zmiany w przepisach prawa żywnościowego
10:30-11:00 Procedura uznania wody jako naturalnej wody mineralnej - dr n. med. i n. o zdr. Joanna Ziemska
Przebieg procedury
Niezbędna dokumentacja
Terminy
11:00-11:30 Obowiązkowe elementy oznakowania NWM i wód źródlanych – Joanna Olszak, IGIFC
Jakie informacje wynikające z przepisów szczegółowych muszą być uwzględnione na etykiecie
Obowiązkowe informacje wynikające z rozp. 1169/2011
Deklaracja zawartości NWM gdy występuje jako składnik
Obowiązki wynikające z ustawy o towarach paczkowanych
11:30-12:00 Komunikowanie właściwości wód – Izabela Tańska, IGIFC
Jak deklarować wpływ wody na zdrowie?
Jak podkreślać wysoką jakość (handlową) wody?
Jak (czy) można porównywać wodę z innymi kategoriami żywności?
12:00-12:30 Oznakowanie NWM i wód źródlanych w świetle prawa własności przemysłowej – dr hab. Edyta Całka, UMCS Lublin
Przepisy krajowe i unijne
Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne
Prawo nieuczciwej konkurencji
12:30-13:00 Sesja pytań i odpowiedzi

dr n. med. i n. o zdr. Joanna Ziemska
Kierownik Pracowni Uzdrowiskowych Surowców Leczniczych Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy

Dr hab. Edyta Całka
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. WPIA Katedra Prawa UE

Izabela Tańska
Doradca ds. Prawa Żywnościowego, CEO IGIFC
Joanna Olszak 
Doradca ds. Prawa Żywnościowego

Regulamin Uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Organizatorem Szkolenia jest IGI Food Consulting Sp. z o.o. Warszawa 00-566, ul. Puławska 2 („Spółka”).
 2. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest wypełnienie formularza i przesłanie zgłoszenia dostępnego na stronie www.igifc.pl oraz uiszczenie opłaty za udział w Szkoleniu w wysokości i terminach podanych przez Spółkę. Wszelkie inne możliwości odnośnie formy i terminu płatności za udział w Szkoleniu powinny być pisemnie uzgodnione z organizatorem Szkolenia.
 3. Uczestnikowi Szkolenia („Uczestnik”) przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu najpóźniej w terminie 30 dni przed dniem Szkolenia.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie od 30 do 15 dni przed dniem szkolenia Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 50% opłaty za udział w szkoleniu.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie późniejszym niż określony w pkt. 4 lub niewykorzystania zamówionego świadczenia, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100% opłaty za udział w szkoleniu.
 6. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu następuje z momentem, w którym pisemne zawiadomienie o rezygnacji, zaopatrzone w podpis osoby lub osób upoważnionych do działania w imieniu zgłaszającego, doręczone zostanie do Spółki i zostanie przez Spółkę potwierdzone.
 7. W przypadku niemożności przeprowadzenia Szkolenia, za którą Spółka nie ponosi winy, Spółka powiadomi o tym Uczestnika najszybciej, jak to będzie możliwe. W takim przypadku Spółka przeprowadzi Szkolenie w innym uzgodnionym przez strony terminie lub dokona zwrotu uiszczonych wcześniej kosztów Szkolenia.
 8. Spółka zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia na Szkolenie bez podania przyczyny.
 9. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany prelegentów, programu, miejsca lub terminu Szkolenia z przyczyn niezależnych od Spółki. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania, jednak w razie zmiany terminu Szkolenia Uczestnik ma prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo odwołania Szkolenia bez podania przyczyn.
 11. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych materiałów szkoleniowych wyłącznie do użytku wewnętrznego Uczestnika. Spółka zachowuje prawa autorskie do wszystkich przekazanych Uczestnikowi narzędzi i materiałów szkoleniowych.
 12. Uczestnik nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego szkolenia bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Spółki. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Spółki, Spółka może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.
 13. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą informatyczną Uczestnika.
 14. Wszelkie reklamacje Uczestnika wobec Spółki powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres siedziby Spółki. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestnika nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia Szkolenia. Po upływie wyżej określonych terminów Spółka nie ma obowiązku rozpatrzenia reklamacji.
 15. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) administratorem danych osobowych powierzonych Spółce jest IGI Food Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławskiej 2. Dane osobowe podawane są dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją Szkolenia. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestnika innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Spółką.
 16. Prezentowane podczas Szkolenia informacje nie stanowią wiążących opinii prawnych, nie powinny być też traktowane jako oficjalne stanowiska w danej sprawie.
 17. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Szkolenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 18. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.