powrót do listy szkoleń

SZKOLENIE: Żywność dla dzieci - prawo i praktyka
Kategorie, skład, zanieczyszczenia, dodatki, reklama i znakowanie

Dzieci to szczególna grupa wrażliwych konsumentów. W przepisach unijnych zostały wprowadzone liczne wymagania dotyczące żywności dla dzieci. Regulują one nazwy, skład, poziom zanieczyszczeń i inne kluczowe kwestie.

Przepisy szczegółowe odnoszą się tylko do części żywności dedykowanej dzieciom. Ze względu na tę wrażliwą grupę docelową, należy zachować szczególną ostrożność wprowadzając tego typu żywność do obrotu. Również w zakresie znakowania i reklamy, szczególnie, że aktualnie na poziomie unijnym analizowane są projekty zakazujące reklamy „żywności ubogiej w składniki odżywcze”.

Szkolenie 16 lutego to wyjątkowa okazja, żeby w 4 godziny, w oparciu o przykłady, zdobyć wiedzę niezbędną producentom i dystrybutorom żywności dedykowanej dzieciom.

Zapraszamy!

 

Koszt: 860 PLN netto + 23% VAT za udział 1 osoby

Rabat 20% – przy zgłoszeniu i wpłacie do 17 stycznia 2022 r.

Koszt obejmuje: Udział w warsztatach, prezentacje w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa (.pdf).
Wystawiamy także zaświadczenia dla adwokatów i radców prawnych.

Czas i miejsce: 16 lutego 2022 roku,  online – platforma ClickMeeting

Zgłoszenia należy dokonać wypełniając FORMULARZ
W przypadku przyznania miejsca na szkolenie opłatę za udział należy wpłacić na podstawie faktury.
Przesłanie zgłoszenia oznacza zapoznanie się z regulaminem i akceptację jego warunków. Jednocześnie jest upoważnieniem dla firmy IGI Food Consulting do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Koordynator Szkolenia
kontakt mailowy z IGIFC
igifc@igifc.pl

 

10:00 – 10:45 Żywność dla dzieci – podstawowe informacje
•Definicje prawne, limit wieku
•Kategorie określone w przepisach
•„Żywność ogólnego spożycia” vs. „Żywność dla dzieci” – czynniki wpływające na kwalifikację
•Suplementy dla dzieci
•Przypadek „mlek modyfikowanych”
•Czy nazwanie żywności „Dla dzieci” ma konsekwencje prawne?
•Zasady wprowadzania do obrotu żywności dla dzieci (rejestracja, notyfikacja)

10:45- 11:05 Składniki żywności dla dzieci
•Składniki aktywne – zasady stosowania, poziomy wytyczne
•Dodatki w żywności dla dzieci – poziomy i ograniczenia
•Inne składniki uregulowane w przepisach stosowane w żywności dla dzieci

11:05-11:25 Jakość i bezpieczeństwo żywności dla dzieci
•Poziomy zanieczyszczeń
•Szczegółowe wymagania mikrobiologiczne

11:25-11:40 PRZERWA

11:40-12:25 Znakowanie żywności dla dzieci – informacje obowiązkowe
•Lista informacji obowiązkowych – rozp. 1169/2011
•Czy żywność dla dzieci musi mieć specjalne ostrzeżenia?
•Czy jest oficjalny RWS dla dzieci?
•Dodatkowe wymogi dot. znakowania – rozp. 609/2013
•Nazwa, skład, alergeny, QUID – jak je przedstawiać (przykłady dobrego i błędnego znakowania)
•Kraj pochodzenia – kiedy i jak podać? Jak wybrać składnik podstawowy?

12:25-13:10 Znakowanie i reklama żywności dla dzieci – treści marketingowe
•Bez konserwantów, bez barwników…*zgodnie z przepisami
•Oświadczenia zdrowotne dla dzieci – które można stosować? Art. 13 czy 14?
•Rekomendacje instytutów
•Wizerunek, zdjęcie dziecka na etykiecie i w reklamie
•Ograniczenia dotyczące reklamy żywności dla dzieci – nowe inicjatywy legislacyjne UE
•Bohaterowie kreskówek na opakowaniach i w reklamie

13:10-13:40 Rekomendacje żywieniowe dla dzieci 

13:40-14:00 Sesja pytań i odpowiedzi, zakończenie

 

 

Dr inż. Katarzyna Wolnicka
Kierownik Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej; NIZP-PZH-PIB

Doradcy ds. Prawa Żywnościowego IGIFC 

Regulamin Uczestnictwa w Szkoleniu

 

 1. Organizatorem Szkolenia jest IGI Food Consulting Sp. z o.o. Warszawa 02-566, ul. Puławska 2 („Spółka”).
 2. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest wypełnienie formularza i przesłanie zgłoszenia dostępnego na stronie www.igifc.pl oraz uiszczenie opłaty za udział w Szkoleniu w wysokości i terminach podanych przez Spółkę. Wszelkie inne możliwości odnośnie formy i terminu płatności za udział w Szkoleniu powinny być pisemnie uzgodnione z organizatorem Szkolenia.
 3. Uczestnikowi Szkolenia („Uczestnik”) przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu najpóźniej w terminie 30 dni przed dniem Szkolenia.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie od 30 do 15 dni przed dniem szkolenia Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 50% opłaty za udział w szkoleniu.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie późniejszym niż określony w pkt. 4 lub niewykorzystania zamówionego świadczenia, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100% opłaty za udział w szkoleniu.
 6. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu następuje z momentem, w którym pisemne zawiadomienie o rezygnacji, zaopatrzone w podpis osoby lub osób upoważnionych do działania w imieniu zgłaszającego, doręczone zostanie do Spółki i zostanie przez Spółkę potwierdzone.
 7. W przypadku niemożności przeprowadzenia Szkolenia, za którą Spółka nie ponosi winy, Spółka powiadomi o tym Uczestnika najszybciej, jak to będzie możliwe. W takim przypadku Spółka przeprowadzi Szkolenie w innym uzgodnionym przez strony terminie lub dokona zwrotu uiszczonych wcześniej kosztów Szkolenia.
 8. Spółka zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia na Szkolenie bez podania przyczyny.
 9. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany prelegentów, programu, miejsca lub terminu Szkolenia z przyczyn niezależnych od Spółki. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania, jednak w razie zmiany terminu Szkolenia Uczestnik ma prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo odwołania Szkolenia bez podania przyczyn.
 11. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych materiałów szkoleniowych wyłącznie do użytku wewnętrznego Uczestnika. Spółka zachowuje prawa autorskie do wszystkich przekazanych Uczestnikowi narzędzi i materiałów szkoleniowych.
 12. Uczestnik nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego szkolenia bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Spółki. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Spółki, Spółka może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.
 13. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą informatyczną Uczestnika.
 14. Wszelkie reklamacje Uczestnika wobec Spółki powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres siedziby Spółki. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestnika nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia Szkolenia. Po upływie wyżej określonych terminów Spółka nie ma obowiązku rozpatrzenia reklamacji.
 15. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) administratorem danych osobowych powierzonych Spółce jest IGI Food Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2. Dane osobowe podawane są dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją Szkolenia. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestnika innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Spółką.
 16. Prezentowane podczas Szkolenia informacje nie stanowią wiążących opinii prawnych, nie powinny być też traktowane jako oficjalne stanowiska w danej sprawie.
 17. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Szkolenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 18. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.