powrót do listy szkoleń

SZKOLENIE: Suplementy diety - prawo i praktyka
Aktualne kwestie: wyjaśnienia i rozwiązania

To szkolenie dla każdego z branży suplementowej, kto chce być na bieżąco ze stanem prawnym dotyczącym suplementów i wyzwaniami związanymi z wprowadzaniem ich do obrotu w Polsce.

Notyfikacja, skład, kategoria znakowanie i reklama, kontrola i certyfikat wolnej sprzedaży.

Dobraliśmy tematy tak, żeby odzwierciedlały najbardziej aktualne kwestie. Omówimy je w praktyczny i syntetyczny sposób obrazując przykładami.

Formułę 2,5 h x 2 dni sprawdziliśmy na wielu naszych warsztatach online.  Jest ona bardzo efektywna. Umożliwia maksymalne skupienie i skorzystanie ze szkolenia, a jednocześnie nie odrywa od obowiązków zawodowych na cały dzień.

Czas i miejsce: termin do ustalenia,  online – platforma ClickMeeting

Zgłoszenia należy dokonać wypełniając FORMULARZ
W przypadku przyznania miejsca na szkolenie opłatę za udział należy wpłacić na podstawie faktury.
Przesłanie zgłoszenia oznacza zapoznanie się z regulaminem i akceptację jego warunków. Jednocześnie jest upoważnieniem dla firmy IGI Food Consulting do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Koordynator Szkolenia
kontakt mailowy z IGIFC
igifc@igifc.pl

 

DZIEŃ I
10:00-10:05 Rozpoczęcie szkolenia
10:05-10:35

 

Składniki aktywne w suplementach diety – Paweł Mirosz IGIFC
Składniki odżywcze i inne substancje: charakterystyka, zasady stosowania, korzystanie z list unijnych, poziomy zawartości
10:35-11:05

 

Substancje dodatkowe w suplementach diety – Joanna Olszak, IGIFC
Kategorie SD ze względu na postać i grupę docelową
11:05 – 11:35

 

Uchwały Zespołu ds. Suplementów Dietyprof. Katarzyna Stoś
Podstawy merytoryczne i prawne prac Zespołu oraz znaczenie uchwał dla firm
11:35-12:05

 

 

Notyfikacja suplementów – Paweł Mirosz – IGIFC
Czy produkt wymaga zgłoszenia? Czyli borderline suplementów diety i żywności funkcjonalnej
Procedura powiadamiania – propozycje rozwiązań najczęstszych problemów
Dossier produktów zgłaszanych do GIS

12:05-12:30  

Sesja pytań i odpowiedzi
Pytania wcześniej przesłane i zadawane na czacie podczas szkolenia

 

 

DZIEŃ II
10:00-10:05 Rozpoczęcie szkolenia
10:05-11:05 Reklama suplementów diety – Izabela Tańska IGIFC
Oświadczenia i inne treści dobrowolne. Co dalej z botanicals? – stanowisko KE?
Beauty claims, naturalność
Porównywanie (zawartości) składników
Samoregulacja i podatek
11:05 -11:35  

Obowiązkowe informacje i ich rozmieszczenie – Joanna Olszak IGIFC
Czy są ograniczenia dotyczące zasad deklaracji nazwy?
Jak stosować znakowanie wartością odżywczą w przypadku SD?
Kraj i miejsce pochodzenie składników suplementu

11:35-12:05 Urzędowa kontrola suplementów diety – Paweł Mirosz IGIFC
Kluczowe obowiązki przedsiębiorców i zasady urzędowych kontroli
Zakres badań suplementów diety w Polsce
SC (Certyfikat Wolnej Sprzedaży) – Co, gdzie, kiedy? Rozwiązania alternatywne
12:05-12:30  

Sesja pytań i odpowiedzi
Pytania wcześniej przesłane i zadawane na czacie podczas szkolenia

dr inż. Katarzyna Stoś, prof. nadzw. NIZP-PZH – Przewodnicząca Zespołu ds. Suplementów Diety,
Kierownik Zakładu Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności NIZP-PZH

Ekspert w grupach roboczych Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej z zakresu prawa żywnościowego, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, nowej żywności, suplementów diety, witamin i składników mineralnych oraz innych substancji dodawanych do żywności.

Izabela Tańska
Doradca ds. Prawa Żywnościowego
Paweł Mirosz
Doradca ds. Prawa Żywnościowego
Joanna Olszak
Doradca ds. Prawa Żywnościowego

Regulamin Uczestnictwa w Szkoleniu

 

 1. Organizatorem Szkolenia jest IGI Food Consulting Sp. z o.o. Warszawa 02-566, ul. Puławska 2 („Spółka”).
 2. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest wypełnienie formularza i przesłanie zgłoszenia dostępnego na stronie www.igifc.pl oraz uiszczenie opłaty za udział w Szkoleniu w wysokości i terminach podanych przez Spółkę. Wszelkie inne możliwości odnośnie formy i terminu płatności za udział w Szkoleniu powinny być pisemnie uzgodnione z organizatorem Szkolenia.
 3. Uczestnikowi Szkolenia („Uczestnik”) przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu najpóźniej w terminie 30 dni przed dniem Szkolenia.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie od 30 do 15 dni przed dniem szkolenia Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 50% opłaty za udział w szkoleniu.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie późniejszym niż określony w pkt. 4 lub niewykorzystania zamówionego świadczenia, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100% opłaty za udział w szkoleniu.
 6. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu następuje z momentem, w którym pisemne zawiadomienie o rezygnacji, zaopatrzone w podpis osoby lub osób upoważnionych do działania w imieniu zgłaszającego, doręczone zostanie do Spółki i zostanie przez Spółkę potwierdzone.
 7. W przypadku niemożności przeprowadzenia Szkolenia, za którą Spółka nie ponosi winy, Spółka powiadomi o tym Uczestnika najszybciej, jak to będzie możliwe. W takim przypadku Spółka przeprowadzi Szkolenie w innym uzgodnionym przez strony terminie lub dokona zwrotu uiszczonych wcześniej kosztów Szkolenia.
 8. Spółka zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia na Szkolenie bez podania przyczyny.
 9. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany prelegentów, programu, miejsca lub terminu Szkolenia z przyczyn niezależnych od Spółki. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania, jednak w razie zmiany terminu Szkolenia Uczestnik ma prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo odwołania Szkolenia bez podania przyczyn.
 11. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych materiałów szkoleniowych wyłącznie do użytku wewnętrznego Uczestnika. Spółka zachowuje prawa autorskie do wszystkich przekazanych Uczestnikowi narzędzi i materiałów szkoleniowych.
 12. Uczestnik nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego szkolenia bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Spółki. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Spółki, Spółka może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.
 13. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą informatyczną Uczestnika.
 14. Wszelkie reklamacje Uczestnika wobec Spółki powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres siedziby Spółki. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestnika nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia Szkolenia. Po upływie wyżej określonych terminów Spółka nie ma obowiązku rozpatrzenia reklamacji.
 15. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) administratorem danych osobowych powierzonych Spółce jest IGI Food Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2. Dane osobowe podawane są dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją Szkolenia. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestnika innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Spółką.
 16. Prezentowane podczas Szkolenia informacje nie stanowią wiążących opinii prawnych, nie powinny być też traktowane jako oficjalne stanowiska w danej sprawie.
 17. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Szkolenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 18. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.