powrót do listy szkoleń

Szkolenie: SUPLEMENTY DIETY
Składniki, dozwolone poziomy, postępowanie wyjaśniające, Novel Food w suplementach, ZANIECZYSZCZENIA, wprowadzanie do obrotu

Koszt: 860 PLN (+23 % VAT, za udział 1 osoby, udział i materiały pdf)
RABAT 20% – przy zgłoszeniu i wpłacie do 28 lutego 2023 r.
RABAT 40% – przedstawiciele inspekcji (rabat nie łączy się z innymi)

 

Czas i miejsce: 28 marca 2023 r., online – platforma ClickMeeting

Zgłoszenia należy dokonać wypełniając FORMULARZ
W przypadku przyznania miejsca na szkolenie opłatę za udział należy wpłacić na podstawie faktury.
Przesłanie zgłoszenia oznacza zapoznanie się z regulaminem i akceptację jego warunków. Jednocześnie jest upoważnieniem dla firmy IGI FOOD LAW do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Koordynator Szkolenia
kontakt mailowy z IGIFL
igifoodlaw@igifoodlaw.com

PROGRAM 10:00 – 13:00 

Składniki suplementów diety – prof. Katarzyna Stoś, Przewodnicząca Zespołu ds. Suplementów Diety 

 • Uchwały Zespołu ds. Suplementów Diety i ich znaczenie
 • Bezpieczne poziomy witamin i składników mineralnych

Nowa żywność w suplementach – Izabela Tańska, IGI FOOD LAW 

 • Jak sprawdzić status składnika?
 • Analiza przypadku pelargonii afrykańskiej i jego konsekwencji.
 • Kolejne składniki które mogą być uznane za NOVEL
 • Czy jeśli suplement zawiera składnik NOVEL musi być wycofany z obrotu?

Zanieczyszczenia w suplementach diety- Joanna Olszak, IGI FOOD LAW

 • Co może stanowić zanieczyszczenie w suplemencie? Przykłady
 • Jakie zanieczyszczenia trzeba monitorować w suplementach?
 • Wymogi prawne i praktyka

Obowiązkowe elementy oznakowania – Joanna Olszak, IGI FOOD LAW 

 • „Składniki” czy „Składniki aktywne” (zasady deklaracji, błędy)
 • Ostrzeżenia – kiedy są konieczne i jak je formułować?
 • Rozmieszczenie elementów (czy „suplement diety” musi być na froncie?)
 • QUID – kiedy należy deklarować % ilość składnika?
 • Alergeny w suplementach – zasady deklaracji

Treści marketingowe w oznakowaniu i reklamie suplementów – Izabela Tańska, IGI FOOD LAW 

 • Czy nazwę marketingową można uzasadnić oświadczeniem z listy pending?
 • Oświadczenia środowiskowe – niski ślad węglowy, środowiskowy?
 • Grafika identyfikująca smak a zawartość składnika

Omówienie nadchodzących zmian ustawy o bżż – Izabela Tańska, IGI FOOD LAW 

 • Oświadczenia lecznicze a oświadczenia zdrowotne
 • Zmiany w reklamie
 • Zmiany w notyfikacji i postępowaniu wyjaśniającym
 • Etap prac – od kiedy zmiany?

Sesja pytań i odpowiedzi

 

dr inż. Katarzyna Stoś, prof. nadzw. NIZP-PZH – Przewodnicząca Zespołu ds. Suplementów Diety,
Kierownik Zakładu Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności NIZP-PZH

Ekspert w grupach roboczych Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej z zakresu prawa żywnościowego, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, nowej żywności, suplementów diety, witamin i składników mineralnych oraz innych substancji dodawanych do żywności.

 

 

Izabela Tańska
Doradca ds. Prawa Żywnościowego IGI FOOD LAW
Joanna Olszak
Doradca ds. Prawa Żywnościowego IGI FOOD LAW

Regulamin Uczestnictwa w Szkoleniu

 

 1. Organizatorem Szkolenia jest IGI FOOD LAW Sp. z o.o. Warszawa 02-566, ul. Puławska 2B („Spółka”).
 2. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest wypełnienie formularza i przesłanie zgłoszenia dostępnego na stronie www.igifc.pl oraz uiszczenie opłaty za udział w Szkoleniu w wysokości i terminach podanych przez Spółkę. Wszelkie inne możliwości odnośnie formy i terminu płatności za udział w Szkoleniu powinny być pisemnie uzgodnione z organizatorem Szkolenia.
 3. Uczestnikowi Szkolenia („Uczestnik”) przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu najpóźniej w terminie 30 dni przed dniem Szkolenia.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie od 30 do 15 dni przed dniem szkolenia Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 50% opłaty za udział w szkoleniu.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie późniejszym niż określony w pkt. 4 lub niewykorzystania zamówionego świadczenia, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100% opłaty za udział w szkoleniu.
 6. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu następuje z momentem, w którym pisemne zawiadomienie o rezygnacji, zaopatrzone w podpis osoby lub osób upoważnionych do działania w imieniu zgłaszającego, doręczone zostanie do Spółki i zostanie przez Spółkę potwierdzone.
 7. W przypadku niemożności przeprowadzenia Szkolenia, za którą Spółka nie ponosi winy, Spółka powiadomi o tym Uczestnika najszybciej, jak to będzie możliwe. W takim przypadku Spółka przeprowadzi Szkolenie w innym uzgodnionym przez strony terminie lub dokona zwrotu uiszczonych wcześniej kosztów Szkolenia.
 8. Spółka zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia na Szkolenie bez podania przyczyny.
 9. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany prelegentów, programu, miejsca lub terminu Szkolenia z przyczyn niezależnych od Spółki. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania, jednak w razie zmiany terminu Szkolenia Uczestnik ma prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo odwołania Szkolenia bez podania przyczyn.
 11. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych materiałów szkoleniowych wyłącznie do użytku wewnętrznego Uczestnika. Spółka zachowuje prawa autorskie do wszystkich przekazanych Uczestnikowi narzędzi i materiałów szkoleniowych.
 12. Uczestnik nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego szkolenia bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Spółki. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Spółki, Spółka może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.
 13. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą informatyczną Uczestnika.
 14. Wszelkie reklamacje Uczestnika wobec Spółki powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres siedziby Spółki. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestnika nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia Szkolenia. Po upływie wyżej określonych terminów Spółka nie ma obowiązku rozpatrzenia reklamacji.
 15. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) administratorem danych osobowych powierzonych Spółce jest IGI FOOD LAW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2B. Dane osobowe podawane są dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją Szkolenia. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestnika innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Spółką.
 16. Prezentowane podczas Szkolenia informacje nie stanowią wiążących opinii prawnych, nie powinny być też traktowane jako oficjalne stanowiska w danej sprawie.
 17. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Szkolenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 18. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.