powrót do listy szkoleń

Szkolenie: TECHNOLOGICZNE DODATKI DO ŻYWNOŚCI
Stosowanie, znakowanie, marketing, wprowadzanie do obrotu. Innowacyjne składniki zastępujące dodatki.

To szkolenie dla osób zaangażowanych w tworzenie receptur, etykiet i treści marketingowych żywności z dodatkami technologicznymi (dodatki do żywności, żywność barwiącą, preparaty roślinne i inne) oraz dla przedstawicieli inspekcji.

Koszt: 680 PLN (+23 % VAT, za udział 1 osoby, udział i materiały pdf)
RABAT 20% – przy zgłoszeniu i wpłacie do 6 marca 2023 r.
RABAT 40% – przedstawiciele inspekcji (rabat nie łączy się z innymi)

 

Czas i miejsce: 4 kwietnia 2023 roku,  online – platforma ClickMeeting

Zgłoszenia należy dokonać wypełniając FORMULARZ
W przypadku przyznania miejsca na szkolenie opłatę za udział należy wpłacić na podstawie faktury.
Przesłanie zgłoszenia oznacza zapoznanie się z regulaminem i akceptację jego warunków. Jednocześnie jest upoważnieniem dla firmy IGI FOOD LAW do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Koordynator Szkolenia
kontakt mailowy z IGIFL
igifc@igifc.pl

PROGRAM (10:00-13:00)

Stosowanie dodatków do żywności – aktualne przepisy i proponowane zmiany (30 min.)
•Czym jest dodatek do żywności i dlaczego jest to kluczowe dla określenia kategorii innowacyjnych składników?
•Zasady stosowania dodatków (kategorie, wykazy – jak z nich korzystać)
•Specyfikacje – czym są i na co zwrócić uwagę?
•Planowane zmiany przepisów w zakresie dodatków (nowe specyfikacje itd.)

Składniki pełniące funkcje technologiczne w żywności (30 min.)
•Kwalifikacja „zwykły” składnik vs. dodatek
•Żywność barwiąca –kwalifikacja składnika i zasady znakowania?
•Przykłady z rynku składników dodawanych w celach technologicznych i ocena legalności ich stosowania
•Nowe aktualnie rozważane na poziomie unijnym dodatki – które? kiedy autoryzacja?

PRZERWA 10 minut

Znakowanie żywności z dodatkami – PRZYKŁADY (30 min.)
•Jak (NIE) deklarować dodatków w wykazie
•Jak opisywać dodatki poza wykazem?
•„bez …/bez dodatku …/wolne od …” – WYTYCZNE

Treści marketingowe dotyczące dodatków funkcjonalnych i technologicznych (30 min.)
•Przykłady oświadczeń zdrowotnych dla substancji dodatkowych i warunki ich stosowania w zależności od funkcji w produkcie końcowym.
•Naturalny? Roślinny? Zrównoważony? składnik technologiczny i funkcjonalny – zasady stosowania treści – prawo i praktyka na podstawie przykładów z rynku.
•Substancje dodatkowe a „prosty skład”
•„bez cukru, tylko naturalna substancja słodząca”

Zasady wprowadzania do obrotu dodatków funkcjonalnych i technologicznych (30 min.)
•Procedury wprowadzania do obrotu nowych innowacyjnych składników technologicznych – przegląd, niezbędne dane, terminy, koszty
•Konsekwencje wprowadzenia dodatków bez odpowiedniej autoryzacji

Sesja pytań i odpowiedzi (20 minut)

 

Joanna Olszak i Izabela Tańska
FOOD LAW ADVISORS, IGI FOOD LAW sp. z o.o

Regulamin Uczestnictwa w Szkoleniu

 

 1. Organizatorem Szkolenia jest IGI FOOD LAW Sp. z o.o. Warszawa 02-566, ul. Puławska 2B („Spółka”).
 2. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest wypełnienie formularza i przesłanie zgłoszenia dostępnego na stronie www.igifc.pl oraz uiszczenie opłaty za udział w Szkoleniu w wysokości i terminach podanych przez Spółkę. Wszelkie inne możliwości odnośnie formy i terminu płatności za udział w Szkoleniu powinny być pisemnie uzgodnione z organizatorem Szkolenia.
 3. Uczestnikowi Szkolenia („Uczestnik”) przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu najpóźniej w terminie 30 dni przed dniem Szkolenia.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie od 30 do 15 dni przed dniem szkolenia Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 50% opłaty za udział w szkoleniu.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie późniejszym niż określony w pkt. 4 lub niewykorzystania zamówionego świadczenia, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100% opłaty za udział w szkoleniu.
 6. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu następuje z momentem, w którym pisemne zawiadomienie o rezygnacji, zaopatrzone w podpis osoby lub osób upoważnionych do działania w imieniu zgłaszającego, doręczone zostanie do Spółki i zostanie przez Spółkę potwierdzone.
 7. W przypadku niemożności przeprowadzenia Szkolenia, za którą Spółka nie ponosi winy, Spółka powiadomi o tym Uczestnika najszybciej, jak to będzie możliwe. W takim przypadku Spółka przeprowadzi Szkolenie w innym uzgodnionym przez strony terminie lub dokona zwrotu uiszczonych wcześniej kosztów Szkolenia.
 8. Spółka zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia na Szkolenie bez podania przyczyny.
 9. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany prelegentów, programu, miejsca lub terminu Szkolenia z przyczyn niezależnych od Spółki. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania, jednak w razie zmiany terminu Szkolenia Uczestnik ma prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo odwołania Szkolenia bez podania przyczyn.
 11. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych materiałów szkoleniowych wyłącznie do użytku wewnętrznego Uczestnika. Spółka zachowuje prawa autorskie do wszystkich przekazanych Uczestnikowi narzędzi i materiałów szkoleniowych.
 12. Uczestnik nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego szkolenia bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Spółki. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Spółki, Spółka może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.
 13. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą informatyczną Uczestnika.
 14. Wszelkie reklamacje Uczestnika wobec Spółki powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres siedziby Spółki. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestnika nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia Szkolenia. Po upływie wyżej określonych terminów Spółka nie ma obowiązku rozpatrzenia reklamacji.
 15. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) administratorem danych osobowych powierzonych Spółce jest IGI FOOD LAW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2B. Dane osobowe podawane są dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją Szkolenia. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestnika innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Spółką.
 16. Prezentowane podczas Szkolenia informacje nie stanowią wiążących opinii prawnych, nie powinny być też traktowane jako oficjalne stanowiska w danej sprawie.
 17. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Szkolenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 18. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.