powrót do listy szkoleń

X Letnia Szkoła Prawa Żywnościowego
SKŁAD - OZNAKOWANIE - KONTROLA ŻYWNOŚCI

Organizator:   IGI FOOD Consulting Sp. z o.o.
Data:   14-15-16 września  2021 r.
Miejsce:   Pałac Zdunowo, k. Warszawy www.palaczdunowo.pl

Koszt uczestnictwa:

  • 4660 PLN + VAT (udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, 3 obiady, kolacja 15.09.2021)
  • 6060 PLN + VAT z noclegiem** (udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, 3 obiady, kolacja 14 i 15 09.2021)
    ** nocleg w pokojach jedno-, dwu- lub trzyosobowych – szczegóły należy ustalić z Koordynatorem X LSPŻ

 

 

Zgłoszenie na szkolenie

Zgłoszenia należy dokonać wypełniając FORMULARZ

W przypadku przyznania miejsca na szkolenie opłatę za udział w szkoleniu należy wpłacić na konto wskazane na fakturze. Przesłanie zgłoszenia oznacza zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w szkoleniu i akceptację jego warunków. Jednocześnie jest upoważnieniem dla firmy IGI Food Consulting do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Regulamin uczestnictwa znajduje się TUTAJ.

Zgłoszenie na LSPŻ oznacza akceptację regulaminu X LSPŻ.

Koordynator Szkolenia
kontakt mailowy z IGIFC
igifc@igifc.pl
14 września 2021 r. WTOREK
10:15-10:30 Rozpoczęcie X LSPŻ
Powitanie
Przedstawienie programu i informacji organizacyjnych
10:30-11:15 Przegląd zmian w przepisach i ich konsekwencje dla firm
11:15-11:45 Przewodniki, wytyczne, opinie Unijne, krajowe i innych P.Cz.
omówienie oraz znaczenie dla firm
PRAKTYCZNE OPRACOWANIE
11:45-12:00 Przerwa na kawę
12:00-12:45 Kiedy żywność jest towarem paczkowanym i jakie wymagania mają zastosowanie
12:45-13:00 Czas na dyskusję
13:00-14:00 Przerwa na obiad
14:00-14:45 Materiały i wyroby – uregulowania, zmiany, aktualne problemy i ich rozwiązania
14:45-15:00 Czas na dyskusję
15:00-15:15 Przerwa na kawę
15:15-16:00 Żywność funkcjonalna – w przepisach prawa żywnościowego
Skład, Wprowadzanie do obrotu, Znakowanie
16:00-16:30 Probiotyki i prebiotyki w żywności
Zasady stosowania i aspekt nowej żywności
Znakowanie, Wprowadzanie na rynek
16:30-16.45 Czas na dyskusję
ZAKOŃCZENIE I DNIA X LSPŻ
15 września 2021 r. ŚRODA
9:30-10:15 Kontrola żywności prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną
10:15-11:00 Kontrola prowadzona przez IJHAR-S – przykłady postępowań.
Jak (planowane) połączenie inspekcji może wpłynąć na funkcjonowanie firm.
11:00-11:15 Czas na dyskusję
11:15-11:30 Przerwa na kawę
11:30-12:15 Dlaczego warto znać ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów?
praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców branży żywnościowej
12:15-13:00 Dodatki, barwniki, aromaty – stosowanie i znakowanie
13:00-14:00 Przerwa na obiad
14:00-14:45 Stanowiska dot. rozp. 1169/2011 i prace nad aktami wykonawczymi
14:45-15:30 Panel Ekspertów cz. 1
Q&A sesja, podczas której zespół ekspertów praktyków odpowiada na pytania uczestników
15:30-15:45 Przerwa na kawę
15:45-16:45 Panel Ekspertów cz. 2
Q&A sesja, podczas której zespół ekspertów praktyków odpowiada na pytania uczestników
16:45-17:15 „Nowoczesna tradycja”
zmiana logo i opakowania Helleny – studium przypadku - Brandwell
18:00 Uroczysta Kolacja z udziałem zaproszonych Gości, Gwiazdą wieczoru i nową ATRAKCJĄ
16 września 2021 r. CZWARTEK
9:30-10:15 Treści dobrowolne, Oświadczenia
Naturalność, lokalny charakter, podkreślanie jakości - analiza przykładów
10:15-10:45 BEZ GMO – omówienie nowych regulacji prawnych
10:45-11:00 Czas na dyskusję
11:00-11:15 Przerwa na kawę
11:15-12:00 Informacje obowiązkowe – nazwa, wykaz składników, deklaracja alergenów
12:00-12:30 Ostrzeżenia na etykiecie
Ryzyko interakcji i działań niepożądanych, a obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa produktu
12:30-12:45 Czas na dyskusję
12:45-13:45 Przerwa na obiad
12:45-13:45 IP w branży spożywczej
Przykłady najciekawszych sporów z zakresu własności intelektualnej ostatnich lat
14:30-14:45 Przerwa na kawę
14:45-15:45 Pochodzenie produktu
Pochodzenie składnika podstawowego. Kiedy jest obowiązkowe?
Jak określić składnik podstawowy. COOL - Kiedy jest dobrowolny, a kiedy obowiązkowy?
15:45-16:00 ZAKOŃCZENIE X LSPŻ

Z wielką przyjemnością informujemy, że wśród Prelegentów X LSPŻ będą m.in:

Joanna Gajda-Wyrębek (NIZP-PZH), Joanna Markowska (MRIRW), Bożena Pławska (MRIRW), Emilia Staniszewska (MRIRW), Dariusz Łomowski (UOKIK), dr hab. Paweł Wojciechowski (WPIA UW), Marzena Pawlicka NIZP-PZH, Przedstawiciel PIS, Izabela Tańska (IGIFC), Joanna Olszak (IGIFC), Paweł Mirosz (IGIFC), Anna Kruszewska (kancelaria Hasik, Rheims i Partnerzy), Michał Tracz (kancelaria DZP), Pablo Biardzki (Brandwell)

Informacje o kolejnych osobach, które dołączą do grona Prelegentów udostępnione będą TUTAJ

1. DEFINICJE
IGI Food Consulting – dalej: IGIFC
NEWSLETTER – jedna z Usług, polegająca na przesyłaniu informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczących zmian w prawie żywnościowym, informacji pośrednich oraz działalności IGIFC
IGIFC (Usługodawca) – podmiot świadczący Usługi, tj. IGI Food Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-654) przy ul. Śniadeckich 17 NIP: 952-20-01-204, REGON: 140644460, KRS: 0000261279
Polityka Prywatności – dokument opisujący sposób przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych przez IGIFC stanowiący uzupełnienie Regulaminu
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez IGIFC
Serwis (www.igifc.pl ) – strona internetowa www.igifc.pl będąca własnością IGIFC
Umowa – umowa o świadczenie Usług innych doradztwo i szkolenia zawarta pomiędzy IGIFC a Użytkownikiem na warunkach określonych w Regulaminie
Usługi – usługi świadczone przez IGIFC drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników
Użytkownik – osoba korzystająca z Usług na zasadach wskazanych w Regulaminie
2. WSTĘP
Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Usług IGIFC – podmiotu świadczącego Usługi związane z doradztwem w zakresie wskazanym w Serwisie, na zasadach każdorazowo określanych indywidualnie z danym Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu, jak również Usług dotyczących NEWSLETTERA oraz dostępu do Serwisu na podstawie Regulaminu. Regulamin jest udostępniany w Serwisie nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.Użytkownik może skorzystać z Usług dopiero po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika, nie powinien on korzystać z Usług.
3. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
W celu korzystania z Usług, po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne:
a) urządzenie z dostępem do Internetu,
b) zainstalowana i zaktualizowana wersja odpowiedniej przeglądarki internetowej,
c) aktywne konto poczty elektronicznej (email).Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu transmisji danych. Zabrania się korzystania z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.IGIFC nie zamieszcza w ramach Serwisu ofert składanych w formie elektronicznej. Serwis oraz jego elementy, w tym projekt, grafiki i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody IGIFC.IGIFC świadczy Usługi polegające na:
a) umożliwieniu zapoznania się Użytkownika z zakresem działań podejmowanych przez IGIFC w związku z prowadzoną działalnością doradczą, szkoleniową i edukacyjną,
b) wysyłce NEWSLETTERA,
c) doradztwie i prowadzeniu szkoleń.Regulamin stanowi podstawę do świadczenia przez IGIFC usług, o których mowa w lit. a) i b) powyżej.
4. NEWSLETTER
NEWSLETTER to jedna z Usług świadczonych przez IGIFC na podstawie Regulaminu. NEWSLETTERY są przesyłane na skrzynkę poczty elektronicznej Użytkownika; są wysyłane nieregularnie, w zależności od częstotliwości zmian w prawie i działalności IGIFC. NEWSLETTER nie stanowi świadczenia pomocy prawnej ani nie zawiera informacji handlowej, ma on na celu informowanie Użytkowników o zmianach w przepisach prawa żywnościowego oraz o doradczej, szkoleniowej i edukacyjnej działalności IGIFC, nie stanowi również oferty zawarcia umowy. Użytkownik nie jest uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń związanych z treścią NEWSLETTERÓW, o ile przedmiotowa treść nie naruszała przepisów prawa ogólnie obowiązujących. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze świadczenia Usługi NEWSLETTERA przez IGIFC na jego rzecz. W tym celu Użytkownik może skontaktować się z IGIFC za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@igifc.pl lub poprzez link zawarty w każdym NEWSLETTERZE przesyłanym przez IGIFC do Użytkownika.
5. ZMIANA REGULAMINU
IGIFC jest uprawnione do zmiany Regulaminu w przypadku zmian prawnych, zmiany sposobu świadczenia usług, zmiany formy działalności IGIFC, jak również w przypadku zmian technicznych związanych ze stosowaną infrastrukturą informatyczną. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 7 dni od dnia opublikowania zmiany.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Spory powstałe pomiędzy IGIFC a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę IGIFC.
Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.Polityka jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest IGI FOOD CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Śniadeckich 17, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000261279, numer REGON: 140644460, NIP: 9522001204, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł). Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać mailowo poprzez adres email: biuro@igifc.pl.
2. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Użytkowników, a następnie przesłanych IGIFC za pomocą odpowiedniego formularza danych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, stanowiska, firmy a także adresu IP komputera. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości świadczenia Usług w zakresie w jakim nie mogą być one świadczone dla anonimowego Użytkownika. Dane osobowe są przetwarzane przez IGIFC w następujących celach:realizacji przepisów prawa, wykonywania Umów, świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie z uwzględnieniem wysyłania NEWSLETTERÓW – podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub prawnie uzasadniony interes IGIFC (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) działań promocyjnych lub marketingowych IGIFC.
3. PROFILOWANIE
W ramach SERWISU jest dokonywane profilowanie.
4. ODBIORCY DANYCH
Możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanychw Regulaminie i obsługi Użytkownika. Wówczas odbiorcami danych Użytkownika mogą być: dostawca hostingu dla IGIFC, dostawca poczty elektronicznej, operator telefoniczny, biuro rachunkowe, dostawcy systemów do zarządzania fakturami, doradcy podatkowi, notariusz, rzecznik patentowy, informatyk, współpracujący adwokaci i radcowie prawni, firmy kurierskie i pocztowe. Dane osobowe zgromadzone przez IGIFC mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
5. PRAWA UŻYTKOWNIKA
Każdy Użytkownik, ma prawo do: usunięcia danych osobowych zgromadzonych na swój temat zarówno z systemu należącego do IGIFC, jak i z baz podmiotów, z którymi IGIFC współpracuje, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez IGIFC na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, żądania od IGIFC dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia IGIFC zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wniesienia skargi na IGIFC do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
6. BEZPIECZEŃSTWO
IGIFC stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze.Jednocześnie uprzedzamy też,iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z programy antywirusowe lub chroniące identyfikację w sieci Internet.
7. COOKIES
W celu prawidłowego działania Serwis korzysta z plików Cookies. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może usunąć Cookies lub wyłączyć ich zapisywanie na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki Użytkownik, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu. Cookies zewnętrzne wykorzystujemy w celach: Google Analytics: analiza ruchu i zachowań Użytkowników na www.igifc.pl, w celach statystycznych (anonimowych) oraz optymalizacji użyteczności Serwisu; Cookies serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com, linkedin.com: wykorzystanie funkcji interaktywnych Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie konieczności aktualizowana.