powrót do listy szkoleń

XI Letnia Szkoła Prawa Żywnościowego
SKŁAD - OZNAKOWANIE - KONTROLA ŻYWNOŚCI

Zapraszamy na stronę internetową Letniej Szkoły Prawa Żywnościowego

Organizator:   IGI FOOD Consulting Sp. z o.o.
Data: 7-8-9 czerwca 2022 r.
Miejsce:   Pałac Zdunowo, k. Warszawy www.palaczdunowo.pl

Koszt uczestnictwa:

 • 4960 PLN + VAT (udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, 3 obiady, kolacja 8.06.2022)
 • 6460 PLN + VAT z noclegiem** (udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, 3 obiady, kolacja 7 i 8.06.2022)
  ** nocleg w pokojach jedno lub dwuosobowych – szczegóły należy ustalić z Koordynatorem XI LSPŻ

 

 

Zgłoszenie na szkolenie

Zgłoszenia należy dokonać wypełniając FORMULARZ

W przypadku przyznania miejsca na szkolenie opłatę za udział w szkoleniu należy wpłacić na konto wskazane na fakturze. Przesłanie zgłoszenia oznacza zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w szkoleniu i akceptację jego warunków. Jednocześnie jest upoważnieniem dla firmy IGI Food Consulting do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Regulamin uczestnictwa znajduje się TUTAJ.

Zgłoszenie na LSPŻ oznacza akceptację regulaminu XI LSPŻ.

Koordynator Szkolenia
kontakt mailowy z IGIFC
igifc@igifc.pl

Zapraszamy na stronę internetową Letniej Szkoły Prawa Żywnościowego

 

Zapraszamy na stronę internetową Letniej Szkoły Prawa Żywnościowego

Z wielką przyjemnością informujemy, że wśród Prelegentów XI LSPŻ będą m.in:

Joanna Gajda-Wyrębek (NIZP-PZH), Marzena Chacińska (GIJHAR-S), Dorota Balińska-Hajduk (GIJHAR-S),  Dariusz Łomowski (UOKIK), dr hab. Paweł Wojciechowski prof. UW (WPIA UW),  Przedstawiciel PIS, Anna Kruszewska (kancelaria Hasik, Rheims i Partnerzy), Michał Tracz (Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j.), Izabela Tańska (IGIFC), Joanna Olszak (IGIFC).

Informacje o kolejnych osobach, które dołączą do grona Prelegentów udostępnione będą TUTAJ

Zapraszamy na stronę internetową Letniej Szkoły Prawa Żywnościowego

 

REGULAMIN XI LSPŻ ( „Regulamin”)

 1. XI Letnia Szkoła Prawa Żywnościowego („Szkolenie”) odbywa się w dniach 7-8-9 czerwca 2022 roku.
 2. Organizatorem Szkolenia jest IGI Food Consulting Sp. z o.o. Warszawa 00-566, ul. Puławska 2 („Spółka”).
 3. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest wypełnienie zgłoszenia dostępnego na stronie www.igifc.pl oraz uiszczenie opłaty za udział w Szkoleniu w wysokości i terminach podanych przez Spółkę.
 4. Uczestnikowi Szkolenia („Uczestnik”) przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu, najpóźniej w terminie do dnia 10 kwietnia 2022 roku.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie od dnia 10 kwietnia do 15 maja 2022 r., Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty 50% opłaty należnej za uczestnictwo w Szkoleniu.
 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie późniejszym niż 15 maja 2022 roku lub niewykorzystania zamówionego świadczenia pomimo przesłania Spółce wypełnionego zgłoszenia uczestnictwa, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty 100% opłaty należnej za uczestnictwo w Szkoleniu.
 7. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu następuje z momentem, w którym pisemne zawiadomienie o rezygnacji, zaopatrzone w podpis osoby lub osób upoważnionych do działania w imieniu zgłaszającego, doręczone zostanie do Spółki.
 8. W przypadku niemożności przeprowadzenia Szkolenia, za którą Spółka nie ponosi winy, Spółka powiadomi o tym Uczestnika najszybciej, jak to będzie możliwe. W takim przypadku Spółka przeprowadzi Szkolenie w innym uzgodnionym przez strony terminie lub dokona zwrotu uiszczonych wcześniej kosztów Szkolenia.
 9. Spółka zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia na Szkolenie bez podania przyczyny.
 10. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany liczby wykładów, czasu ich trwania, tematów i godzin rozpoczęcia.
 11. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany prelegentów, programu, miejsca lub terminu Szkolenia z przyczyn niezależnych od Spółki. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania, jednak w razie zmiany terminu Szkolenia Uczestnik ma prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu.
 12. Spółka zastrzega sobie prawo odwołania Szkolenia bez podania przyczyn.
 13. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych materiałów szkoleniowych wyłącznie do użytku wewnętrznego Uczestnika. Spółka zachowuje prawa autorskie do wszystkich przekazanych Uczestnikowi narzędzi i materiałów szkoleniowych.
 14. Wszelkie reklamacje Uczestnika wobec Spółki powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres siedziby Spółki. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestnika nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia Szkolenia. Po upływie wyżej określonych terminów Spółka nie ma obowiązku rozpatrzenia reklamacji.
 15. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) administratorem danych osobowych powierzonych Spółce jest IGI Food Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławskiej 2. Dane osobowe podawane są dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją Szkolenia. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestnika innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Spółką.
 16. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.
 17. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone przez Niego w miejscu prowadzenia Szkolenia.
 18. Prezentowane podczas Szkolenia informacje nie stanowią wiążących opinii prawnych, nie powinny być też traktowane jako oficjalne stanowiska w danej sprawie.
 19. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Szkolenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 20. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.